Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων &
Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά

(για ακίνητα μετά από 14/3/1983)

1.  Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη)
2.  Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση)
3.  Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα
4.  Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
5.  Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
6.  Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
7.  Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου) (προαιρετικό)
8.  Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων (εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση)
9.  Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
10. Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό)

Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης θα καταγραφούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:
•  Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (Πώληση, Ενοικίαση κλπ)
•  Βασικά Στοιχεία Ακινήτου (Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.)
•  Αρ. Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα B1)
•  Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
•  Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής
•  Στοιχεία Ιδιοκτητών (Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ.)
•  Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας (Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας)

Για την έκδοση του παραστατικού πληρωμής απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία ενός εκ των ιδιοκτητών
•  Όνομα
•  Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.
•  Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.
 

Απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά

(για ακίνητα πριν από 14/3/1983)

1.  Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη)
2.  Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση)
3.  Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα
4.  Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
5.  Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
6.  Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου) (προαιρετικό)

Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης θα καταγραφούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:
•  Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (Πώληση, Ενοικίαση κλπ)
•  Βασικά Στοιχεία Ακινήτου (Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.)
•  Αρ. Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα B1)
•  Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
•  Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής
•  Στοιχεία Ιδιοκτητών (Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ.)
•  Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας (Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας)

Για την έκδοση του παραστατικού πληρωμής απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία ενός εκ των ιδιοκτητών
•  Όνομα
•  Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.
•  Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.
 

Βεβαίωση Μηχανικού

Η βεβαίωση μηχανικού είναι απαραίτητη σε κάθε συμβόλαιο μεταβίβασης ή γονικής παροχής ακινήτου, έχει ισχύ 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης και εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν.4014/2011 και την παρ. 16 του άρθρου 16 του Ν.4030/2011.

Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτείται:
•  οι τίτλοι ιδιοκτησίας
•  το στέλεχος της οικοδομικής άδειας και τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας (τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης και κατόψεις).
•  δήλωση ιδιοκτήτη (Λεπτομέρειες παρακάτω)

Μετά από την αυτοψία μας στο ακίνητο εκδίδουμε άμεσα την βεβαίωση του μηχανικού.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα εγκεκριμένα σχέδια και το στέλεχος της οικοδομικής άδειας αναλαμβάνουμε να το προσκομίσουμε μετά από επίσκεψη στην αντίστοιχη πολεοδομία.
 

Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιοκτήτη

Περίπτωση μη αυθαιρεσιών

Στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή αυτοτελή ιδιοκτησία (οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία) δεν υφίσταται αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση που επηρεάζουν το ύψος, τη δόμηση ή την κάλυψη, του μεταβιβαζομένου ακινήτου ή αυτοτελούς ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας)και αυτό υφίσταται νομίμως (Κατά την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν.1577/1985, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Οικοδομική άδεια, νομιμοποιήσεις κτλ).

Περίπτωση αυθαιρεσιών

Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια του ακινήτου (Οικοδομική άδεια, νομιμοποιήσεις κτλ) στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή αυτοτελή ιδιοκτησία (οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία), δεν υφίσταται αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, πέραν αυτών που υπάγονται στις εξαιρέσεις της §2 του άρθρου 23 του Ν. 4014/2011.